Image

Verksamheten

Advokatfirman Pantzar är en brottmålsbyrå. Det innebär att jag är specialiserad på brottmål. Jag lever i övertygelsen att hårt jobb, engagemang och en skicklig insats gör skillnad. Att jag som advokat kan göra skillnad för alla klienter som jag får förtroendet att biträda. Min ambition är att erbjuda mina klienter det bästa biträdet, rådgivningen och stödet genom hela brottmålsprocessen i alla mål – litet som stort.

Uppdrag

Jag åtar mig uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Jag har särskild erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar och hanterar dagligen grova brott. Jag deltar återkommande i advokatsamfundets remissarbete och föreläser/undervisar om brottmålsprocessen. Läs mer under “Brottmål”.

Jag har min verksamhet i Stockholm men arbetar i hela landet. Advokatfirmans växel är öppen mån – fre 08.00 – 17.00 och jag nås utöver det på min mobil. Om du har frågor eller behöver hjälp är du välkommen att kontakta mig. För besök vänligen ring för överenskommelse om tid. Jag har kontorsgemenskap med Advokatfirman Salomonsson & Jovicic och Advokatfirman Ola Salomonsson.

Biografi

Min brottmålskarriär inleddes med studier på juristlinjen vid Stockholms universitet hösten 2003. Jag började arbeta på advokatfirman Salomonsson & Liljekvist som sekreterare i början av 2006 och tog jur. kand examen sommaren 2007. Jag anställdes direkt som biträdande jurist på advokatfirman och från den stunden har jag jobbat med brottmål.

I januari 2011 blev jag advokat. Jag var då 26 år gammal. Jag har därefter arbetat på samma advokatbyrå som nu heter Advokatfirman Salomonsson & Jovicic fram till årsskiftet 2018/2019 då jag startade Advokatfirman Pantzar.


Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. För vidare information se www.advokatsamfundet.se.

Behandling av personuppgifter

GDPR

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Advokatfirman Pantzar AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Personuppgifterna behandlas på grundval av att det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig, nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller, vid offentliga förordnanden, för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyrån och annan advokatbyrå i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatfirman Pantzar AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatfirman Pantzar AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.


Kontakta oss på info@advokatpantzar.se eller adress enligt kontaktuppgifterna här på hemsidan om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Advokatfirman Pantzar AB, 559174-9451, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Tel 08-97 77 71, webbadress advokatpantzar.se, e-postadress info@advokatpantzar.se

Website, graphic profile & photography by fallckolm.com